10thMar

PROGRAM LIDERSHIPI

Programi i lidershipit përfshin një cikël trajnimesh për të rinj të grupmoshave 15-18 vjeç. Ky program synon të krijojë mundësi të reja për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve bazuar në programe ndërkombëtare idershipi. Krahas kësaj ky program shërben për identifikimin dhe prodhimin e liderëve të rinj të aftë për të kontribuar në veprimtarinë e

10thMar

TRAJNIMI ME ADVOKUESIT NË KOMUNITET

PROGRAM TRAJNIMI ME ADVOKUESIT NË KOMUNITET (STAFET E QENDRAVE SHËNDETËSORE, MËSUESIT DHE STAFET E INSTITUCIONEVE LOKALE) “Gruaja tek Gruaja” ofron një program të specializuar trajnimi me (advokuesit në komunitet) përkatësisht me stafet e institucioneve të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me komunitetin dhe shërbimet  komunitare. Ky program synon ngritjen e kapaciteteve kryesisht të stafeve

10thMar

PROGRAME TRAJNIMI ME PËRFAQËSUES TË STRUKTURAVE VENDORE DHE ORGANIZATAVE LOKALE

“Gruaja tek Gruaja” harton dhe ofron programe trajnuese,ëorkshope me partnerët (përfaqësues të njësive të pushtetit vendor dhe të organizatave lokale) me qëllim informimin dhe trajnimin e tyre në lidhje me Strategjinë e Barazisë Gjinore dhe Dhunën në Familje, Ligjin për Dhunën si dhe ligje e akte nënligjore të tjera të ngjashme. Qëllimi: Ngritja e kapaciteteve

10thMar

PROGRAM I CIKLIT TË KËSHILLIMIT PËR KARRIERË DHE PUNËSIM

“Gruaja tek Gruaja” aplikon programe trajnuese në këshillim për karrierë dhe punësim me pjesëmarrjen e një grupi prej 10-15 grash dhe vajzash të zonave rurale dhe urbane, përfituese të shërbimeve të organizatës “Gruaja tek Gruaja”. Programi synon që krahas mbështetjes së ofruar të mund të lehtësojë aksesin e këtyre grave në shërbime publike si dhe

10thMar

PROGRAM MBI INTEGRATED SECURITY

Programi mbi Integrated Security përfshin një cikël 2 ditorë ëorkshopi i hartuar për aktivistet e të drejtave të grave me qëllim asistimin në ndërtimin e teknikave të mbrojtjes dhe mirëqënies së tyre fizike dhe emocionale. Ky ëorkshop u jep mundësinë aktivistëve të flasin lidhur me cështjet që kanë në fokus mirëqënien e tyre, po kështu

10thMar

PROGRAM TRAJNIMI MBI BUXHETIMIN E PËRGJIGJSHËM GJINORË

“Gruaja tek Gruaja” ofron për stafet e Bashkisë Shkodër, Vau Dejës dhe Malësi e Madhe  një program të çertifikuar trajnimi lidhur me njohjen dhe realizimin e integrimit gjinorë në politikat publike. Ky program synon të japë një asistencë teknike për mbështetjen dhe zhvillimin e konceptit “gender mainstreaming” në qeverisjen lokale i cili do të favorizojë

10thMar

PROGRAM KËSHILLIMI PËR DHUNUESIT

Programi i këshillimit për burrat e dhunshëm është një program ndërhyrjeje, që synon t’u vijë në ndihmë dhunuesve përmes teknikave specifike të ndërhyrjes. Ky program përmban lloje të terapive rehabilituese, me qëllim menaxhimin dhe moderimin e sjelljeve të dhunshme. Përmes këtij programi këshilluesit kanë si qëllim të rrisin vetbesimin e klientëve duke i ofruar mënyra

10thMar

PROGRAM INTERNSHIPI

Organizata ”Gruaja tek Gruaja” ofron mundësi praktike profesionale për studentë që ndjekin studimet në sistemin 3 vjeçar Bachelor, si dhe ato që ndjekin studimet pas universitare, student të sapodiplomuar brenda dhe jashtë vendit. Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” studentë që ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Edukimit